Fagbøkene til Kolle Forlag

Våre fagbøker er pensum på en rekke høgskoler i ulike disipliner. Vi arbeider nært med faglærerne om utviklingen av den enkelte bok, slik at forfatter og bruker får det best mulige faglige og pedagogiske utgangspunktet.

Liste over bøkene våre

Frank Tolcsiner: På talefot med matematikken

Svein Johannessen: IT-verktøy for alle Utsolgt fra forlaget

Arne Krokan: Forstå statistikk Utsolgt fra forlaget

Evert Gummesson: Relasjonsmarkedsføring: Fra 4P til 30R Utsolgt fra forlaget

Evert Gummesson: Mange-til-mange-markedsføring

Steinar Bjartveit og Trond Kjærstad: Kaos og Kosmos

Børre Nylehn: Organisasjonsteori Utsolgt fra forlaget. Kontakt Kopinor

Sture Kvarv: Forvaltningen - fra embetsstyring til management

Børre Nylehn: Organisasjon og ledelse Utsolgt fra forlaget Kontakt Kopinor

Morten Stene: Vitenskapelig forfatterskap

 

 

Frank Tolcsiner:

På talefot med matematikken

Forkurs i matematikk for høgskolestudenter

Oppdater dine matematikkunnskaper

Denne boken er beregnet på studenter innen økonomi og administrasjon, ingeniørstudier og lærerutdanningen som har behov for oppfriskning eller komplettering av matematikkunnskapene sine. Boken tar opp viktig stoff fra både fra ungdomsskolens og videregående skoles pensum i matematikk, og den brukes på forkurs for studier som krever matematikkunnskaper. Forfatteren har lagt vekt på å gi studentene en intuitiv forståelse framfor en stringent matematisk oppbygging, slik at boken blir lett å lese og forstå. 

Oppgaver med løsningsforslag

Oppgaveløsning er helt nødvendig for å lære matematikk. Derfor inneholder boken oppgaver til hvert kapittel og løsningsforslag til alle oppgavene.  Følgelig egner den seg meget godt til selvstudium, fordi man får  løsningene presentert trinn for trinn. Dermed kan man kontrollere seg selv og om man har forstått alt. Videre inneholder boken en formelsamling som er velegnet til oppslag.  Det finnes også gode råd til den som skal opp til eksamen. Et eget kapittel behandler elementær opplæring i bruk av finanskalkulator. 

BI Fjernundervisning bruker boken på sitt kurs på Internett

Matematikk kan være et problem for litt eldre studenter som har vært borte fra matematikken en stund. Det har BI Senter for nettstudier tatt konsekvensen av, og de tilbyr derfor et kurs over Internett, der På talefot med matematikken er lærebok. Kurset egner seg også for dem som vil forbedre sine karakterer i grunnkurset i matematikk fra videregående skole.

Vil du vite mer om dette kurset, henvender du deg til BI Senter for nettstudier, e-post: nettstudier@bi.no eller Internettadresse: http://www.nettstudier.bi.no

Frank Tolcsiner er rektor ved BI Kristiansund, en av de mange regionale høyskolene til BI. Han er cand. real. fra Universitetet i Oslo og har lang og allsidig undervisningserfaring fra videregående skole, distriktshøgskole og fra BI. Han er en av forfatterne bak læreboken Matematikk for økonomi og samfunnsfag, som brukes ved flere regionale høgskoler innen økonomisk - administrative fag, lærer- og ingeniørutdanningen.

Frank Tolcsiner: På talefot med matematikken
ISBN: 978-82-463-0028-3
262 sider, hft
Pris 258,00

Svein Johannessen:

IT-verktøy for alle:

Informasjonsteknologi i hverdagen

Denne boken er utsolgt fra forlaget

Gammel utgave

Gjennomgår de vanligste bruksområder for IT-verktøy

Oppgaver og ordlister til hver seksjon

Hva får oss til å ta IT-verktøy i bruk?

Svein Johannessen er cand real og har blant annet vært forsker ved SINTEF/SI og utviklingssjef ved Tandberg Data. Han arbeider for tiden som selvstendig konsulent innen utvikling av elektronikk og programvare og underviser ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo

 

Arne Krokan:

Forstå statistikk:

Statistiske metoder for samfunnsfag og humaniora

Denne boken er utsolgt fra forlaget, men forfatteren Arne Krokan har lagt den ut på sin hjemmeside.

Lær statistikk på en ny og lettere måte

Forstå statistikk er en annerledes innføringsbok i statistikk. Den legger særlig vekt på å gi leseren en intuitiv forståelse for statistikkens grunnbegreper og arbeidsmetoder. Forfatteren trekker fram illustrerende eksempler og analogier, snarere enn matematiske utlegninger og bevis. Teksten krever ikke mer grunnkunnskaper i matematikk enn at de studentene som har svak bakgrunn fra matematikk i skolen kan lese boken med utbytte. Den er delt inn i syv seksjoner, og kapitlene i hver seksjon tar for seg ulike metoder og problemstillinger som henger faglig og tematisk sammen. Til hver seksjon er det også knyttet relevante oppgaver.

Innføringskurs på universitets- og høyskolenivå

På mange studieretninger innen samfunnsfag og humaniora er det behov for statistikkunnskaper. Selv om denne boken er skrevet på basis av behovene innen markedsførings- og bibliotekarutdanningen, vil kunnskapene boken gir være aktuelle også for andre studieretninger. Boken egner seg for studenter ved pedagogiske høyskoler, universitetenes metodekurs innen en rekke samfunnsfag og humanistiske fag, merkantile fag, samt helse og administrasjonsfag. Studenter som arbeider med semester- og hovedoppgaver som forutsetter kunnskap om og evne til å anvende statistisk verkøy, vil ha nytte av denne boken.

Allsidig erfaring fra flere fagområder

Arne Krokan er i dag førsteamanuensis ved Norges Markedshøyskole, og han har ti års undervisningserfaring fra universitet og høyskole. Han har magistergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo, men har også studert psykologi og statistikk og har bred erfaring som forsker. Han har bakgrunn fra informasjonsvirksomhet, kursledelse og tidligere faglige forfatterskap.

 

Ny og revidert utgave!

Evert Gummesson:

Relasjonsmarkedsføring: Fra 4P til 30R

Denne boken er utsolgt fra forlaget. Forfatteren er professor på Stockhols Universitet, Företagsekonomiska institutionen. Han gir fortsatt ut reviderte utgaver på svensk. Ta kontakt med forfatteren.

Nytt paradigme innen markedsføring

Da denne boken ble utgitt første gang, ble den valgt til årets markedsføringsbok av Sveriges Marknadsföringsforbund. Markedsføringsguruen Philip Kotler var også én av dem som raskt forsto at Gummesson representerte noe vesentlig nytt og revolusjonerende. Men som alt nytt, tok det tid før det slo an. Nå viser det seg at ny teori rundt relasjonsmarkedsføring (RM), CRM (Customer Relationship Marketing og én-til-én-markedsføring har vokst frem. Det er blitt forsket mye på disse temaene og forskningen  bekrefter teorienes gyldighet. Næringslivet har oppfattet mye av dette intuitivt, og de har visst at den gamle markedsføringsteorien ikke har vært  tilstrekkelig. Det nytter ikke bare med tradisjonell markedsføring basert på de fire P (produkt, pris, påvirkning og plass). Vårt samfunn har endret seg drastisk og produsentenes forhold til kundene sine har fått langt større betydning for vellykket markedsføring og salg. Det er altså relasjonene mellom den som tilbyr en vare eller tjeneste  og den som skal kjøpe og bruke den som nå står i fokus. Dette innebærer helt nye måter å forholde seg til markedet på.

Tretti relasjoner i fire hovedgrupper

Gummesson konkretiserer denne nye relasjonsmarkedsføringen ved å vise til  tretti relasjoner, fordelt på fire grunnkategorier, og viser hvordan foretaket må tenke på markedsføringsaktiviteten for å  lykkes  fremover. Han presenterer et helhetssyn på markedsføring og organisering av virksomheter. Han mener at nettverksorganisasjoner er det som må til for å håndtere de kravene som stilles i dag. Hele bedriften må innrettes slik at alle ansatte bidrar til å bygge kunderelasjoner og fungere som markedsførere på deltid. Gummesson viser klart at lønnsomheten faktisk stiger når bedriften tar utgangspunkt i  relasjonsmarkedsføring.  

Rasjonell bruk av informasjonsteknologi

I den nye utgaven har Gummesson lagt særlig vekt på bruk av informasjonsteknologi i markedsføring og kommunikasjon. Han diskuterer hva som nytter og hva som ikke nytter. All forenklet og tåpelig tiltro til nytten av informasjonsteknologi tar han avstand fra, men gir samtidig gode råd for hva som er god bruk av teknologien. Også for teknologien gjelder det å se helheter og å ha klare mål. Da først kan man få full nytte av informasjonsteknologien.

Av internasjonal klasse

Evert Gummesson er professor ved Stockholms universitet, School of Business, eller Företagsekonomiska institutionen. Han fikk "The Year 2000 Award  for Leadership in the Services Field" av American Market Association. Han er representert i en ny bok som en av verdens ti viktigste bidragsytere innen tjenestemarkedsføring. Han har fått flere priser for banebrytende innsats innen markedskommunikasjon og relasjonsmarkedsføring. Han er etterspurt som foredragsholder verden over. 

 
 

 

Evert Gummesson:

Mange-til-mange-markedsføring

Markedsføring betraktet som nettverk

Mange-til-mange-markedsføring er et nytt begrep i markedsføringen. Mange-til-mange er tilpasset vår nettverksøkonomi og tar hensyn til at vi alle lever og inngår i nettverk. Vi er ikke alene og heller ikke bare frittstående enkeltindivider eller enkeltbedrifter. Det er et parforhold mellom kunde og leverandør, enten kundene er enkeltpersoner eller bedrifter. Dette er allerede kjent fra før i CRM og én-til-én-markedsføring, men Gummesson utvikler denne tenkningen til omfattende nettverk, der kundene ikke er passive, men en aktiv ressurs som påvirker og endrer leverandørenes produkter og tjenester. Han har tankevekkende eksempler på praktisk interaksjon i nettverk mellom aktive bedrifter og aktive kunder. Dette gjelder både innen bedrift-til-bedrift-markedsføring, B2B, og bedrift-til-kunde, B2C.

Kunden som aktiv påvirker

Han viser også mange og tankevekkede eksempler på kundenes kunde-til-kunde-relasjoner (C2C). I mange tilfelle fortsetter bedriften å se på kundene som passive og venter at de bare forholder seg til bedriften og dens tilbud. Vi får flere eksempel på at kundene gjør opprør som leverandørene pent må forholde seg til. Han viser eksempler på slike kundeopprør og hvordan de er blitt løst.

Den menneskelige faktor er viktig

Med Internett ser konkurransen i dag annerledes ut enn tidligere. Likevel - på tross av at teknologien gir så mange muligheter, må menneskets rolle må balanseres mot det tekniske (high tech/high touch). Uten å ta vare på det menneskelige elementet, har teknologien ikke så mye å bidra med.

Fremtidens markedsføring blir samarbeid i nettverk

Han viser hvordan langsiktige samarbeidsrelasjoner kan bygges opp mellom bedrifter og mellom ulike kundegrupper og bedriftene. Dette har en meget lang tradisjon i praksis, men det er ofte blitt oversett i den tradisjonelle markedsføringsteorien. Derfor er mange-til-mange-markedsføring vesensforskjellig fra teorien om tradisjonellmarkedsføringsledelse. Gummesson legger midt i alt dette særlig vekt på betydningen av sunn fornuft, erfaring og taus kunnskap - ikke bare internett, men også vårt indrenett som han kaller det. Det er faktisk meget gode nyheter.

Morsom og overraskende

Gummesson skriver glitrende, og de konkrete eksemplene han trekker frem, er svært overbevisende og gir svært god forståelse for nettverkenes betydning. Ta på deg nettverksbrillene og se på dine egne nettverk, oppfordrer Gummesson. Gjør vi det, ser verden annerledes ut, og man kan ikke unngå å bli påvirket.

I tillegg er boken morsom og underholdende, og kan med fordel leses av flere enn markedsførere. Det å ta nettverksbriller på, er nyttig og overraskende, ikke minst for samfunnsfag og organisasjonsfag. Boken gir også en fin analyse av utviklingen innen så vel markedsføring og næringsliv de senere år, noe som gjør boken levende og aktuell.

En internasjonal guru

Evert Gummesson er professor i bedriftsøkonomi ved Stockholms universitet. Han har også 25 års næringslivserfaring. Han regnes i dag internasjonalt blant de ti fremste pionerene innen tjenestemarkedsføring. Han har fått flere internasjonale priser for banebrytende innsats, og British Chartered Institute of Marketing regner Gummesson som en av de 50 viktigste personligheter som har drevet faget markedsføring fremover.

Evert Gummesson: Mange-til-mange-markedsføring
ISBN 978-82-463-0031-3
200 sider, hft
Pris 258,00

Steinar Bjartveit og Trond Kjærstad:

Kaos og Kosmos:

Byggesteiner for individer og organisasjoner

Vi skaper vår egen virkelighet

De fleste grunnbøker i organisasjonspsykologi gir oss en oversikt over tradisjonelle teorier og modeller og vi får gode råd som ledere og arbeidstakere, uten at dette har gitt oss et mer harmonisk organisasjonsliv. Den foreliggende boken gir ikke ett råd for hvordan du kan håndtere vanskelige situasjoner. Det den derimot gjør, er å forklare hvorfor slike enkle logiske og rasjonelle råd ikke virker. I stedet for å ta for seg organisasjonen og hvordan vi skal tilpasse menneskene til dennes formål, tar den utgangspunkt i mennesket selv. Hvordan vi oppfatter virkeligheten rundt oss og hvordan vi sanser denne virkeligheten er sentrale spørsmål. Måten vi sanser og oppfatter på er avgjørende for de teoriene og modellene vi som individer bygger opp om virkeligheten. Vi konstruerer selv vår virkelighet, og ut fra denne betraktningsmåten ser forfatterne på vårt forhold til rasjonalitet og årsaksforståelse. På basis av disse mentale byggesteinene skaper vi vår virkelighet. Vår atferd og våre løsninger bygger på våre høyst personlige mentale bilder, og ikke på allmenngyldige "sannheter".

Vi kommuniserer ofte fra hvert vårt ståsted

Selvsagt deler vi også en felles sosial virkelighet. Uten et slikt fellesgods kunne vi verken samhandle eller bygge samfunn. Men hvor går grensen for det felles og det individuelle? Vi får kanskje aldri svar, men måten å stille spørsmål på kan gi bedre forståelse av hvordan normer dannes, konflikter oppstår og hvorfor vi kommuniserer så pass dårlig. Hvor tilfeldig og tidsavhengig er de institusjoner og fellesbegreper vi danner oss? Hvis det er slik at vi lever i hver vår verden, og det vi har felles med andres verden er mindre enn det vi har gått ut fra til nå, må vi nærme oss en annen forståelse. Det vil gå an å forestille oss andre mennesker som redelige på sine premisser og den enkle rollefordelingen mellom "skurker" og "helter" i konfliktsituasjoner blir ikke lenger passende. Bjartveit og Kjærstad åpner både for en enklere og mer komplisert verden, men de åpner også for nye betraktningsmåter som kan gi bedre løsninger på sikt.

Bjartveit og Kjærstad er begge cand. psychol fra Universitetet i Oslo, de har erfaring fra lederopplæring, lederutvelgelse og utvikling av organisasjoner. De arbeider ved Handelshøyskolen BI, men har også forelest i mange andre sammenhenger.

Steinar Bjartveit og Trond Kjærstad: Kaos og Kosmos: Byggesteiner for individer og organisasjoner
ISBN 978-82-463-0003-0
205 sider, hft
Pris 210,00

Børre Nylehn:

Organisasjonsteori

Kritiske analyser og refleksjoner

Denne boken er utsolgt fra forlaget og distribueres i dag av Kopinior. Ta kontakt med Kopinor om du er interessert.

Grunnleggende oversikt over organisasjonsteorier og evalueringer av dem

Denne boken presenterer det meste av de teoretiske innfallsvinkler som har dominert organisasjonsteorien de senere år, men i tillegg blir de underlagt en grundig vurdering og analyse. Boken gir både en oversikt over de sentrale feltene i faget og over teorier der organisasjonsbegrepet inngår i andre faglige sammenhenger. Boken er delt i fire hoveddeler.

Første del omfatter tre innledningskapitler som gjennomgår begreper og forestillinger om organisasjoner og hvordan man skal forstå organisasjonsbegrepet for å få en fruktbar tilnærming.

Andre del omhandler sentrale prosesser i organisasjoner. Heri inngår kapitler om kommunikasjon, rasjonalitet/irrasjonalitet, ledelse generelt, ledelse i organisasjonsmessig sammenheng, medvirkning og omstilling i organisasjoner.

Tredje del tar opp forholdet mellom organisasjonen og dens omgivelser. Flere teorier tar utgangspunkt i dette forholdet, slik som betingelsesteorien, sosioteknisk teori, økonomisk teori og interorganisatorisk teori, som kanskje er et av dagens mest aktuelle tema.

Fjerde del tar opp organisatoriske varianter. Den gir en oversikt over ulike måter å tenke organisasjon på. Desentralisering blir behandlet sammen med særtrekkene ved desentraliserte organisasjoner. Prosjektorganisasjonens særtrekk, begrensinger og fordeler blir behandlet i et annet kapittel. Et eget kapittel tar opp kommunal organisering og ser på om det er mulig å betrakte private bedrifter på samme måte som offentlig virksomhet. Det siste kapitlet tar opp ulike produksjonsformer og hvilke krav de setter til organisasjonens utforming og hvilken vekt man som følge av produksjonsformen må legge på de ulike sider ved virksomheten.

Boken er beregnet på studenter som har en viss grunnleggende kunnskap om organisasjonsteori, men den er lett tilgjengelig også for dem som bare så vidt kjenner faget. Den setter organisasjonsteorien inn i en vitenskapelig sammenheng og viser et felles idegrunnlag med andre vitenskaper.

Børre Nylehn er professor ved Høgskolen i Agder, og han har meget lang erfaring innen organisasjonsforskning på flere nivåer. Han har skrevet den klassiske læreboken Organisasjonsteori sammen med Hans Marius Blegen, og har publisert er rekke artikler og rapporter.

Sture Kvarv:

Forvaltningen

Fra embetsstyring til management

Internasjonal forvaltning i endring

Når man leser denne boken, får man ikke bare et innblikk i hvordan forvaltningen fungerer, men også et levende bilde av hvordan forvaltningen utvikler seg over tid. Forvaltningen er gjenstand for en betydelig forskning, og innsikten forskerne bidrar med, påvirker i høy grad hvilken retning utviklingen av forvaltningen tar og hvilke problemstillinger som blir betraktet som sentrale. Boken gir en oversikt over de viktigste av disse problemstillingene og diskuterer konsekvensene av dem.

Siden denne forskningen er internasjonal, vil vi finne store likheter mellom forvaltningspraksis i de fleste vestlige land. Internasjonale trender har altså stor betydning for hva som skjer hjemme i det norske forvaltningsmiljøet. Dette bidrar også til en helt annen erfaringsbakgrunn når man skal planlegge reformer, for det er mulig å sammenlikne så vel forvaltningsmodeller som enkeltreformer fra land til land og se konsekvensene av dem. 

Historiske linjer gir bedre forståelse

Å lese denne boken gir en særlig god forståelse for den historiske utviklingen -  enten det gjelder stats- eller kommuneforvaltningen. Den viser klart og tydelig at forvaltningen så absolutt ikke er statisk, men derimot ganske dynamisk i forhold til endrede krav og eksperimenter med nye organisasjonsmodeller.

For det første har naturlig nok kravene til forvaltningen endret seg med tiden. Det kommer til nye og mer omfattende oppgaver og dermed oppstår også nye måter å løse dem på
For det andre må også forvaltningen forholde seg til de til en hver tid rådende politiske strømninger, og disse kan ha stor innflytelse på hvordan forvaltningen skal organiseres, hvilke oppgaver den skal ta seg av og på hvilken måte. Idealene endrer seg, og noen ganger brynes de mot hverandre. Et eksempel er politiske krav om effektivisering og fleksibilitet, og disse er i noen grad vanskelig å forene med andre krav, som forutsigbarhet og likebehandling

Dette er blant de temaene boken tar opp. Den beskriver de grunnleggende forvaltningsidealene som Weber har formidlet og tar for seg utviklingen videre, der målet er å tilpasse gamle idealer til en ny virkelighet og nye krav fra omverdenen. Det er meget vesentlig å være klar over dette når man skal forholde seg til forvaltningspraksis.

Boken egner seg meget godt for studenter i samfunnsfaglige emner, både fordi den er enkel og oversiktlig å lese, men også fordi den gir så god forståelse for grunnleggende forvaltningsidealer og for dagens forvaltningspraksis. Den er simpelt hen spennende.

Sture Kvarv er cand. philol, med hovedfag i samfunnsgeografi, og er nå førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Telemark. Han har undervist i kulturpolitikk, samfunnsvitenskapelig metode, forvaltningsfag og i organisasjon og ledelse.

Sture Kvarv: Forvaltningen - Fra embetsstyring til management
ISBN 978-82-463-0018-4
173 sider, hft
Pris 198,00

Børre Nylehn:

Organisasjon og ledelse

En innføring

Denne boken er utsolgt fra forlaget og distribueres av Kopinor. Ta kontakt med Kopinor om man er interessert.

Boken gir en reflektert oversikt over grunnleggende spørsmål om ledelse, rasjonalitet, medvirkning, motivasjon og samspill med omgivelsene. Den gir også oversikt over følgende punkter:

Hva organisasjoner er
Hvordan de er bygget opp
Hvordan de virker.

Mindre rasjonelle enn vi tror

Vi tror ofte at organisasjoner er bygget opp for å nå bestemte mål, men så enkelt er det ikke, i følge forfatteren. I praksis er organisasjoner utsatt for så store påvirkninger fra omgivelsene og interne krefter at ofte må ta andre hensyn når de bygger opp organisasjonsapparatet og arbeidsoppgavene. Dessuten er ikke ledelsen alltid rasjonell eller har full oversikt, så ofte ser vi at ledelsen velger løsninger som passer med den type organisasjon man er enn med de offisielle målene den har satt seg.

Organisasjonene må forme seg etter omgivelsene

Samfunnsutviklingen er også med og former organisasjonene, ikke minst den teknologiske utviklingen. Det er stadig behov for omstilling og omstillingsprosesser, og de krever stor innsikt og forståelse fra ledelsens side. Det er også nødvendig å ha et godt samarbeid med de ansatte. I den senere tid har vi i tillegg sett at organisasjonene samarbeider med hverandre og deler arbeidsoppgaver på en ny måte. Det kan oppstå rene virksomhetsdistrikter enkelte steder, der hver organisasjon eller bedrift på en eller annen måte er avhengige av hverandre. Dette temaet har fått stor oppmerksomhet de senere år, og krever enda mer fleksibilitet fra organisasjonenes side. Boken gir også en oversikt over disse utviklingstrekkene.

Samarbeid og konflikt - endringer og fleksibilitet

Siste del av boken tar opp sentrale tema som adferd, samarbeid og konflikt, og dette er temaer vi stadig støter bort i. Et eget kapittel tar opp kjønnsdimensjonen og hvordan prosesser i organisasjoner bidrar til å opprettholde kjønnsforskjeller. Et annet kapittel ser på offentlig og privat virksomhet og viser at forskjellene er nødvendige i forhold til de oppgavene de to sektorene ivaretar, og at offentlig sektor har prinsipper som likhet og rettssikkerhet å i vareta ved siden av de operasjonelle målene. I siste kapittel diskuterer forfatteren organisasjonsteoriens fremtid og nytte, og summerer opp hvordan vi skal forholde oss til teori og praksis for å forstå fremtiden s utfordringer og har et åpent sinn for endringer.

Børre Nylehn er professor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Agder. Sammen med Hans Marius Blegen skrev han Organisasjonsteori i 1969, som ble en klassiker i faget. I 1997 skrev han en ny bok, Organisasjonsteori: Kritiske analyser og refleksjoner. Han har en variert og allsidig bakgrunn som foreleser, administrator og forsker.

 

Morten Stene:

Vitenskapelig forfatterskap

Hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver

Enten du skal skrive en hoved-, diplom-, kandidat-, prosjekt- eller semesteroppgave, er det visse forhold du må ta hensyn til for å lykkes.

Du må vise at du forstår teorier og modeller.
Du må komme fram til ny eller mer kunnskap om temaet du har valgt
Du må dokumentere prosessen fra problemstilling til konklusjon
Du må skrive og utforme en endelig rapport

Hvor vitenskapelig?

Selv om det både er ulike forventninger til hver oppgavetype og oppgavene er forskjellige, må de likevel tilfredsstille disse punktene. Denne boken gjennomgår derfor hvert punkt og gir praktiske råd underveis. Du får praktisk innføring i hva vitenskapelighet er og hvor vitenskapelig du må være for å tilfredsstille kravene innen universitets- og høgskolesystemet. En viktig sak er å utforme selve problemstillingen. Den må være klar og mulig å etterprøve. Vi viser flere eksempler på utforming av hensiktsmessige problemstillinger. Ulike metoder for feltarbeid blir gjennomgått og du får referanser til spesiallitteratur for hver metode. Drøfting av det du har kommet fram til, er selve essensen i studieoppgaver, og du får derfor mange nyttige råd for god drøfting.

Praktiske råd for hvordan samarbeide med andre og for å utforme sluttrapporten

Når du har kommet så langt, gjenstår dokumentasjonen av arbeidet og den endelige rapportutformingen. Du får råd om innhold og de tekniske sidene ved rapporten. Hele boken er også gjennomsyret erfarne råd om det å forholde seg til veileder, oppdragsgiver og medstudenter. Det er mye å hente fra andres erfaringer, og får du problemer, vil du som oftest oppdage at du ikke er alene om dem. Ellers finnes et eget vedlegg om kunnskapsprosesser, et med de mest grunnleggende problemstillingene du må kjenne til i forbindelse med Lov om personregistre, og til slutt får du en meget nyttig og grei gjennomgang av ulike statisktiske begreper du bør kjenne til.

Morten Stene er siviløkonom HAE fra Norges Handelshøyskole og førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har mange års erfaring med veiledning av studenter som skriver studieoppgaver. Han kjenner derfor problemene inngående, noe som gjør at han har bakgrunn for de rådene han gir.

Morten Stene: Vitenskapelig forfatterskap
ISBN: 978-82-463-0025-2
180 sider, hft
Pris: 168,00